Rekrutacja

 

Cieszymy się, że rozważają Państwo wybór naszej szkoły.

 • Rekrutacja do klasy 0 zazwyczaj odbywa się na wiosnę; marzec.

 • Rekrutacja do innych klas przez cały rok; jeżeli są miejsca w klasach.

 • Podania do szkoły prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7:30-15:00

 
 

Opłaty

Opłata jednorazowa z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z procesem przyjęcia ucznia w poczet uczniów Szkoły Świętej Rodziny, wnoszona w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych - 1300 zł, 650 zł za kolejne dzieci.

Opłaty miesięczne w linku poniżej.

 
 
Rekrutacja.min.jpg
 

Nabór do klasy 0 i I

Szanowni Państwo, ruszył nabór do klasy 0 i do klasy 1 w obecnym roku szkolnym. Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie podań w sekretariacie szkoły do 13 marca. Planowane spotkanie rekrutacyjne odbędzie się pod koniec marca. Z poważaniem, Danuta Walasek – Dyrektor Szkoły.

 
 

Rekrutacja uczniów

Regulamin rekrutacji nowych uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny w Otwocku.

 
 
 


§ 7
Rekrutacja uczniów

 1. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie dziecka do Szkoły jest zadeklarowanie przez Rodziców współdziałania ze Szkołą w chrześcijańskim wychowaniu dziecka, przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły.

 2. Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku: a)

  1. rozmowy z Rodzicami ucznia,

  2. rozmowy kwalifikacyjnej (uzyskanie opinii psychologicznej),

  3. sprawdzianu z przedmiotów głównych (od klasy II włącznie).

 3. Spośród kandydatów spełniających warunki zawarte w ust. 1 i 2 pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają (kolejno):

  1. dzieci będące rodzeństwem uczniów Szkoły im. Świętej Rodziny i dzieci pracowników Szkoły,

  2. pozostali kandydaci według wyników sprawdzianu,

  3. mieszkańcy parafii św. Teresy w Otwocku-Świdrze,

  4. następnie kandydaci według kolejności zapisów (jako zapis uważa się złożenie w sekretariacie Szkoły pisemnego podania o przyjęcie dziecka).

 4. Rekrutację uczniów prowadzi komisja każdorazowo powoływana przez Dyrektora Szkoły, który ustala zasady jej działania oraz ewentualnie dodatkowe kryteria rekrutacji.

 5. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Fundacją „Posłaniec”, zwaną dalej organem prowadzącym, a Rodzicami ucznia, o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 6. skreślono

 7. Wzór umowy, o której mowa w ust. 6 ustala organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły.

 8. O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły. O decyzji Dyrektora Szkoły Rodzice są informowani przez wywieszenie listy osób przyjętych do Szkoły.

 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zamknąć listę zapisów.

 10. Szkoła może pobierać opłaty za przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów.